Bạn vui lòng điền thông tin cá nhân để
Phòng Học vụ QTS English có thể thông báo kết quả bài kiểm tra.


Bạn có 60 phút để thực hiện bài kiểm tra.

Đồng hồ đếm ngược trên góc trái màn hình sẽ thông báo thời gian làm bài còn lại.

Bài thi kết thúc khi bạn nộp bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định. Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại.